KIỂM TRA THÔNG TIN BẢO HÀNH

Thành viên vui lòng đăng nhập TẠI ĐÂY để xem tất cả các sản phẩm đã bảo hành.

  
- Ghi chú: Mới tiếp nhận: Máy mới được tiếp nhận vào hệ thống.
Báo giá: Máy đang được báo giá và chờ xác nhận từ khách hàng.
Điều phối: Máy đang được điều phối cho kỹ thuật.
KT Kỹ thuật: Máy đang được bộ phận kỹ thuật kiểm tra.
Sửa chữa: Máy đang được tiến hành sửa chữa.
Giao hãng: Máy được chuyển đi hãng xử lý.
Đã xong: Máy đã được xử lý xong.
Giao N.viên: Máy đã trả cho nhân viên mang trả.
Đã trả: Máy đã trả về cho khách hàng.